Rekisteri- ja tietosuojaseloste

16.10.2020 

Rekisterinpitäjä 

Asianajotoimisto J. Pohjala, y: 2929713-5 

Palokunnankatu 15, 13100 Hämeenlinna 

P: +358451798806, sähköposti: info@lakipohjala.fi 

Yhteyshenkilö

Lakimies Jaakko Pohjala 

Yhteystiedot yllä 

Rekisterien nimet 

1. Asianajotoimisto J. Pohjalan asiakasrekisteri 

2. Toimeksiantokohtaiset sähköiset kansiot 

3. Paperiarkisto 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja toimeksiantosopimuksiin perustuvien asiakassuhteiden hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen ja viestintään. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelujen toteuttaminen ja  toimittaminen.  

Käsiteltävät henkilötiedot

– Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja henkilötunnus 

– Rekisteröidyn yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoitetiedot 

– Tiedot rekisteröidyn kanssa tehdyistä sopimuksista ja toimeksiannon nimike 

– Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät toimenpiteet 

– Toimeksiannon yhteydessä kertyneet rekisteröityä koskevat sopimukset, viranomaispäätökset ja  muut asiakirjat 

Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä joissakin tilanteissa julkisista lähteistä kuten  julkisista rekistereistä, viranomaisilta ja tuomioistuimilta.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen hoitamiseksi tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen, missä yhteydessä henkilötietoja ilmaistaan tarpeen mukaan sähköposteissa, paperisissa kirjeissä tai  suullisesti joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse.  

Toiminnassa noudatetaan hyvää asianajajatapaa, johon sisältyy salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Sähköpostipalvelinta pitää yllä Fonecta Oy. 

Tietojen suojaus ja säilytysaika

Tietojen käyttöön on pääsy vain Jaakko Pohjalalla. Tiedot ovat palomuurin ja salasanan takana  sähköisessä muodossa. Laitteet, joilla sähköisiin tietoihin on pääsy, säilytetään lukitussa tilassa.  Varmuuskopioita otetaan säännöllisesti ja tallenteet ovat lukitussa tilassa.  

Paperiarkisto on asiakastapaamistilasta erillisessä lukitussa tilassa, ja sinne on pääsy vain Jaakko  Pohjalalla. 

Säilytämme henkilötietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan tarvita pitkänkin ajan kuluttua mm. uusien  toimeksiantojen aloittamisen yhteydessä tehtävän esteellisyysarvioinnin vuoksi. 

Arvioimme lainsäädännön ja alan tapakäytäntöjen mukaan säilytyksen tarpeellisuutta säännöllisesti.  

Rekisteröityjen oikeudet 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee osoittaa em. yhteyshenkilölle em. yhteystiedoin. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai  poistamista. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkastuksen yhteydessä. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn  rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 

Erityisestä henkilökohtaisesta syystä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa itseään kohdistuvia  käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se tilanne, jonka perusteella hän  vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä saa kieltäytyä pyynnön noudattamisesta vain laissa säädetyin  perustein.